vyhledat

 NOVÉ
Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
 platnost od 01.12.2022
 
znění nových VOP zde:

Obchodní podmínky

Objednávky přijímáme e-mailem, faxem, telefonicky, poštou, prostřednictvím našich dealerů, elektronicky na našich stránkách www.satos.cz nebo osobně přímo při odběru zboží.

Zboží posíláme balíkovou nebo paletovou službou osobám zapsaným v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku. Ostatním prodáváme pouze za hotové při osobním odběru v sídle naší společnosti.

U nového zákazníka při prvních třech nákupech zboží požadujeme platbu v hotovosti nebo zasíláme na dobírku. Dále při odběrech nad 3.000,- Kč + DPH prodáváme na fakturu se splatností 14 dnů.

Za velkoobchodní ceny prodáváme pouze při odběru nad 3.000,- Kč vč.DPH a po celém balení. Jinak platí ceny o 10% vyšší. Za rozdělané balení účtujeme dalších 10%.

Pokud není na objednávce uvedeno jinak, zboží zasíláme přepravní službou (PPL, GEIS) - viz tabulka Ceník přepravy zboží v záložce Dokumenty.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SATOS Prostějov a.s.

IČ: 41503589

DIČ: CZ41503589

ČI.1 - Všeobecná ustanovení

Předmětem těchto Všeobecných smluvních podmínek (dále VOP) vydaných firmou SATOS Prostějov a.s., Vrahovická 4609, 796 01 Prostějov jako prodávajícím v souladu s ust. §273 Obch.zák. v platném znění je úprava podmínek, za kterých bude jako prodávající dodávat kupujícímu zboží, jakož určení práva povinností smluvních stran při vzájemném obchodování.

VOP tvoří nedílnou součást rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. VOP určují závazným způsobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovně neupravuje přímo smlouva. V takovém případě má přednost úprava obsažená ve smlouvě.

Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou o kupní smlouvě dle § 409 a následujících Obch.zák. a obecnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku v platném znění.

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

Čl.2 - Trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do konce kalendářního roku, v němž byla podepsána. Pokud po uplynutí této doby není uzavřena smlouva nová, prodávající kupujícímu předem písemně neoznámí, že trvá na ukončení smlouvy a zároveň kupující pokračuje v odběru zboží, prodlužuje se doba trvání smlouvy vždy o jeden rok.

Čl.3 - Dodávky zboží, náležitosti objednávky

Dodávky zboží jsou realizovány na základě objednávek kupujícího uskutečněných písemně, ústně při osobním odběru, e-mailem,faxem případně telefonicky. Kupní smlouva je uzavřena odesláním zboží prodávajícím, převzetím zboží kupujícím, případně písemným potvrzením objednávky.

Písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn prostřednictvím faxu nebo elektronickou poštou.

Prodávající se zavazuje objednané zboží kupujícímu dodat dle dispozic kupujícího, případně expedovat do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží a případné služby spojené s dodávkami zboží odebrat a ve lhůtě stanovené smlouvou, nebo objednávkou a za toto zaplatit sjednanou cenu.

Objednávka by měla obsahovat zejména evidenční číslo smlouvy, datum, termín a místo požadovaného dodání, druh a množství, případně jednotkovou nákupní cenu, liší li se od ceníkových cen a rabatového listu. Do doby potvrzení objednávky kupujícím není tato objednávka pro prodávajícího závazná, zavazuje pouze kupujícího. Dodání zboží mimo sklady kupujícího vyžaduje písemnou objednávku s určením způsobu zajištění dopravy - viz.čl.5.

Čl.4 - Dodání zboží - přechod nebezpečí škody na zboží

Náklady na dopravu hradí kupující, pokud není v rámcové kupní smlouvě uvedeno jinak.

V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího odeslat zboží do místa určeného kupujícím, je dodání zboží uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním zboží prvnímu přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího dodat zboží do místa určeného kupujícím prostřednictvím vlastních dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky přepravního prostředku prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu na zboží při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět kupující.

Při dodání zboží ve skladu prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží. Převzetí zboží kupující potvrdí svým podpisem na dodacím listu nebo faktuře.

Čl.5 - Kupní cena

Sjednaná kupní cena odpovídá platnému ceníku a dohodnutým slevám.

Kupující bere na vědomí, že prodejní ceny rabatového listu (případně jeho části) můžou být prodávajícím průběžně aktualizovány.

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu zvýšenou o DPH dle platných právních předpisů.   

V případě, že se strany dohodnou na ceně odlišné od ceny určené dle tohoto odstavce, musí být dohoda o odlišné ceně písemná.

Čl.6 - Obchodní rámec (kreditní limit)

Kupující, který není v prodlení, může odebírat zboží od prodávajícího za sjednaných platebních podmínek do celkové výše kreditního limitu uvedeného ve smlouvě (přihlíží se k okamžité výši kupní ceny objednaného či již odebraného a dosud neuhrazeného zboží). Kreditní limit se rozumí včetně DPH.

Při neplnění podmínek nebo překročení kreditního limitu je kupující povinen zboží uhradit hotově při dodání proti faktuře na základě zálohové faktury bezhotovostním převodem ještě před dodáním zboží (záloha v plné výši hodnoty zboží, včetně budoucí DPH)

Prodávající si vyhrazuje právo tento obchodní rámec jednostranně snížit, popřípadě jej zcela zrušit v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny. O tomto svém rozhodnutí prodávající písemně kupujícího vyrozumí bez zbytečného odkladu. Případné neoznámení tohoto rozhodnutí však nemá žádný odkladný účinek tohoto rozhodnutí.

Čl.7 - Platební podmínky

Prodávající je oprávněn vystavit fakturu ke dni uskutečnění dodávky v dohodnutém místě plnění.  Doba splatnosti faktur činí 14 dnů ode dne vystavení faktury, nebude-li dodatečně písemně dohodnuto jinak. Za uskutečněnou platbu se považuje den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit doklad o provedení úhrady. 

Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno na základě dodacích listů vystavených prodávajícím dle dodacích listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze skladů prodávajícího bude zboží fakturováno na základě dodacích listů nebo faktury potvrzených zástupcem kupujícího.

Neplní li kupující své peněžité závazky ze smlouvy, je prodávající oprávněn své plnění okamžitě odepřít do doby plné úhrady dlužné částky, nebo jejího dostatečného zajištění. Navíc je oprávněn v takovém případě okamžitě od smlouvy odstoupit, toto právo mu přísluší i v případě skutečností uvedených v čl.10.

Je-li kupující v prodlení se splněním peněžitého závazku ze smlouvy nebo jeho části, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Čl.8 - Jakost zboží

Prodávající prohlašuje, že nabízené zboží splňuje podmínky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. Prohlášení o shodě vlastností stanovených výrobků s požadavky na bezpečnost vystavené v souladu s § 13 výše uvedeného zákona jsou uložena k nahlédnutí v sídle prodávajícího. Na žádost kupujícího vydá prodávající kupujícímu do 7 dnů od požádání písemně ujištění o tom, že bylo vydáno prohlášení o shodě, případně kopii příslušného prohlášení o shodě.

Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, nejméně však v rozsahu daném platnými právními předpisy.

Čl.9 - Reklamační podmínky

Kupující je povinen případné zjištěné zjevné vady zakoupeného zboží vytknout písemnou formou prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží. Reklamace uplatněné po této lhůtě nebudou brány prodávajícím na zřetel.

V případě, že vady zboží byly zjevně způsobeny při přepravě nebo spočívají v rozdílu množství skutečně dodaného a deklarovaného na dodacím listu, je kupující povinen sepsat s osobou, která přepravu provedla zápis o vadách dodaného zboží a obratem informovat prodávajícího. Toto ustanovení se použije výhradně pro případy, kdy přepravu bude zajišťovat prodávající.

V ostatním se uplatnění nároků z vad dodaného zboží řídí ustanovením § 422 až 428 Obch.Zák. v platném znění.

Při reklamaci zboží je kupující povinen předložit fakturu prodávajícího, případně záruční list výrobce.

Čl.10 - Závěrečná ustanovení  

Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení konkursu, není úpadcem nebo dlužníkem v řízení o konkursu a vyrovnání, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení o konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle platných předpisů oprávněny.

Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.  

Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto odstavci nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.

Všechny smluvní vztahy, které mezi prodávajícím a kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito všeobecnými smluvními podmínkami. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné k 1.1.2013.

Velkoobchod zámků, kování, poštovních schránek a dalšího materiálu pro stavební a nábytkářský průmysl a železářství.

Nabízíme kompletní a ucelený sortiment především pro výrobce nábytku, stavební firmy, architekty, realizátory interiérů a velkoobchody železářstvím.

Fakturační údaje

Satos Prostějov a.s.,
Vrahovická 4609
796 01 Prostějov
Česká republika

IČO: 41503589
DIČ: CZ41503589

Člen skupiny CIDEM Holding CIDEM Holding

mapa

SATOS Prostějov a.s. © 2022 Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů

Realizace © 2017 WINTERNET s.r.o.